Contactgegevens
T 078 - 79 99 944 078 - 79 99 944

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Van der Linden c.s. hierna te noemen Van der Linden c.s.
Opdracht
1.1. Opdrachtnemer is altijd Van der Linden c.s. en nimmer een partner of werknemer van Van der linden c.s. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Van der Linden c.s. uitgesloten.
1.2. Van der Linden c.s. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.
1.3. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Van der Linden c.s. een schriftelijke opdracht, ondertekend door cliënt, verlangen.
1.4. Van der Linden c.s. neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Van der Linden c.s. voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
1.5. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Van der Linden c.s. te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Van der Linden c.s. gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.
1.6. Opdrachtgever dient Van der Linden c.s. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Van der Linden c.s. verstrekte gegevens en informatie.
Honorarium
 
2.1. Van der Linden c.s. is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.
2.2. Naast het honorarium wordt de opdrachtgever aan Van der Linden c.s. verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.
2.3. Op eerste verzoek zal Van der Linden c.s. de opdrachtgever een specificatie van haar declaraties verstrekken.
Declaraties
3.1. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Van der Linden c.s., aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.
3.2. De opdrachtgever is aan Van der Linden c.s. een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voorzover door Van der Linden c.s. terzake een voorschot in rekening wordt gebracht.
3.3. Van der Linden c.s. is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.
3.4. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Van der Linden c.s. in verband met de opdracht toekomt.
3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.
3.6. Van der Linden c.s. is – als bestuurder van de Stichting Derdengelden Van der Linden – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan Van der Linden c.s. ter voldoening van hetgeen haar ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.
3.7. De cliënt verklaart zich ermee bekend dat Van der Linden c.s. geen werkzaamheden verricht in het kader van de door de overheid gefinancierde rechtshulp en dat, wil de cliënt voor dergelijke rechtshulp in aanmerking komen, hij zich tot een kantoor dient te wenden dat deze rechtshulp wel verstrekt. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
Opschorten, klachten
4.1. Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Van der Linden c.s., niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
4.2. Op de dienstverlening van Van der Linden c.s. is geen externe klachten- en geschillenregeling van toepassing.  Klachten over declaraties en prestaties van Van der Linden c.s. dienen binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend bij de leiding van deze Vennootschap. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.
Rente en incassokosten
5.1. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Van der Linden c.s. de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
5.2. Indien Van der Linden c.s. incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00.
5.3. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.
Aansprakelijkheid
6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Van der Linden c.s. verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Van der Linden c.s. aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.
6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Van der Linden c.s. aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Van der Linden c.s. haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Van der Linden c.s. verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
6.5. De beroepsaansprakelijkheid van Van der Linden c.s. is verzekerd tot een bedrag groot € -- per gebeurtenis, met een maximum van € -- per verzekeringsjaar.
Archivering
7.1. Nadat de opdracht door Van der Linden c.s. is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Van der Linden c.s. opvragen. Van der Linden c.s. zal het overblijvende dossier gedurende tien jaar bewaren. Na afloop van de termijn van tien jaar zal het dossier worden vernietigd.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1. Op de overeenkomst tussen Van der Linden c.s. en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang