Contactgegevens
T 078 - 79 99 944 078 - 79 99 944

Privacyverklaring Stichting derdengelden C. van der Linden

PRIVACYVERKLARING

Verantwoordelijke

Stichting derdengelden C. van der Linden, gevestigd aan Fruiteniersstraat 23, 3334 KA Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.cvanderlinden.nl

Fruiteniersstraat 23

3334 KA Zwijndrecht

078-7999932

Mevrouw D. le Pair is de Functionaris Gegevensbescherming van verantwoordelijke. Zij is te bereiken via info@cvanderlinden.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Adresgegevens;

- Geboortedatum;

- Rekeningnummer;

- Bankafschriften;

- Schuldeisers;

- Schulden;

- Overigens persoonsgegevens die actief door u of door bij de dienstverlening betrokken partijen zijn verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De verantwoordelijke verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verantwoordelijke verwerkt op basis van een overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van derdengelden van opdrachtgevers van Schuldbemiddeling Nederland B.V., Van der Linden c.s. B.V. en Van der Linden Management-advies B.V. teneinde te komen tot een uitbetaling aan schuldeisers.

Geautomatiseerde besluitvorming

De verantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van verantwoordelijke) tussen zit. De verantwoordelijke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Microsoft Office van Microsoft:    voor de uitvoer van administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit de hoedanigheid van beheerder van derdengelden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar, conform artikel 52 AWR.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verantwoordelijke deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verantwoordelijke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door verantwoordelijke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvanderlinden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verantwoordelijke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verantwoordelijke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cvanderlinden.nl.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen